بدن خود را کشف کنید🧡🍁

 

 یوگا اختراع نشد ، بلکه همانند آب و آتش کشف شد.

 

 شما نمی توانید آب را تجربه کنید مگر آنکه لیوانی بنوشید، یوگا نیز این چنین است تنها زمانی می توانید یوگا را بفهمید و درک کنید که آن را تجربه کنید.🧡

 

 زمانی که یوگا می کنید احساس غیرقابل توصیفی در شما به وجود می‌آید اگر آن را برای مدت طولانی به طور مداوم انجام دهید احساس می کنید همانند یک ابرقدرت شکست ناپذیر هستید.🍁

 

 در بسیاری از آیین های سنتی و قدیمی، یوگا از استاد "گورو" به شاگرد منتقل شده است.

 

 استاد یا "گورو" کسی است که به درک بالایی رسیده و یوگا را تجربه و با آن زندگی کرده است، شاگردان برای راهنمایی گرفتن نزد گورو می‌روند.

 

 یک استاد خوب شما را تشویق می‌کند که به خود بازگشته و درون خود را وارسی نمایید.

 

 همه می توانند یوگا انجام دهند،

همه ما استادانی برای خویش هستیم . هر آنچه که برای سالم و شاد بودن نیاز داریم در درونمان وجود دارد ، تنها می بایست از همین امروز به آن متصل شویم ، نه با کپی کردن کاری که یک استاد پیر به ما می‌گوید که انجام دهیم بلکه تنها با انجام دادن یوگا .🍁

 

 اما بهترین معلم شما، خودتان هستید با انگیزه بالا🧡🍁